39423_461.jpg

آینه جم: گسترش گردشگري باعث روي آوردن مردم به فعاليت هاي سازنده و رونق اقتصادي و كاهش فقر مي شود كه گسترش خدمات اجتماعي و رشدسرمايه گذاري را در مناطق شهرهای کوچک در پي خواهد داشت.
  آینه جم: علیرضا مالک، سید جابر باقری: امروزه، نبود فرصت هاي شغلي، وجود بيكاري و همچنين فقر را ميتوان از مشكلات اساسي شهر های کوچک كشوربرشمرد كه به مهاجرت هاي  شهري منجر شده و اين امر مشكلاتي را براي شهرها و در واقع ،براي كلِّ كشور فراهم آورده است. ازجمله مشكلاتي كه اين مهاجرت ها در شهرها به وجود آورده، مي توان به حاشيه نشيني، افزايش نرخ بيكاري در شهرها، افزايش جرم و جنايت و بزهكاري هاي اجتماعي اشاره كرد. مهاجرت هاي  شهري گذشته از آسيب و مشكلاتي كه در مقصد مهاجرت شهرها به بار مي آورند، شهرهای کوچک را نيز از نيروي كارجوان و كارآمد كه سخت به آن نياز دارند، محروم مي سازد. به گفته ي ديگر، جوان گزين و نخبه گزين بودن مهاجرت ها ، ازجمله عواملي است كه فرايند توسعه ي درون زا و روند بهبود شرايط زندگي را مختل مي سازد.
هدف اصلي از اجراي برنامه هاي مختلف درشهرهای کوچک ، رسيدن به توسعه ي شهری است و يكي از اهداف كلان توسعه نيز كاهش بيكاري، ايجاد و افزايش فرصت هاي شغلي است. بيكاري و كمبود فرصت هاي شغلي ، نتيجه ي نابرابري بين عرضه و تقاضاي نيروي كار و يا بازار كار در شهرهای کوچک است. از سوي ديگر، كاهش رشد بخش كشاورزي دراطراف شهرهای کوچک و نيز كاهش شاغلان آن، اين واقعيت را نشان مي دهد كه در آينده، افزايش اشتغال در این نواحی ، بيشتر در گروِ توسعه ي بخش هاي صنعت و خدمات است. به همین دلیل بیشتر کارشناسان در راهبرد هاي توسعه ، به متنوع سازي اقتصادشهرهای کوچک و كارا نمودن آن از راه ايجاد انواع فعاليت هاي اقتصاد ، تأكيد مي كنند.
تا كنون راهبردهاي متفاوتي در دوره هاي مختلف براي توسعه مطرح شده است . با توجه به تجارب جهاني و شرايط كنوني حاكم بر كشورمان، نيازمند به كارگيري راهبرد جديدي براي توسعه ي شهرهای کوچک كشور هستيم كه در اين مورد مي توان به راهبرد توسعه ي كارآفريني  اشاره كرد. 
كارآفريني از نظر رفتاري شامل مجموعه اي ازفعاليت هاي مورد نياز براي ارزيابي فرصت ها، به دست آوردن منابع مورد نياز و انجام فعاليت هاي مخاطره آميز است. كارآفرين كسي است كه تغييرات محيطي را همچون يك فرصت مي بيند و از عوامل توليد براي فرآوري كالا يا خدمات جديد بهره مي گيرد. وظيفه ي خاص كارآفرينان، توانايي به دست آوردن عوامل توليد (زمين ، نيروي كار و سرمايه ) واستفاده از اين عوامل براي فرآوري محصول يا خدمات جديد است. بنابراين با توجه به موارد گفته شده، مي توان گفت كه شهرهای کوچک ما بيش از پيش به توسعه ي كارآفريني نيازمند است.
با این حال گردشگري شهرهای کوچک ، نوعي تنوع درآمد براي خانوارهاي شهرهای کوچک ،براي مقابله با فشارهاي مالي فراهم مي كند. بسياري از زمين ها براي مدت طولاني نمي توانند براي توليدات كشاورزي مناسب باشند. در سال هاي گذشته، گردشگري شهرهای کوچک ، همانند يك عامل اقتصادي عمده و بسيار مؤثّر، مورد توجه قرار گرفته است و گسترش آن مي تواند، فعاليت هاي اقتصادي و مشاغل گوناگوني را در مناطق شهرهای کوچک به وجود آورد كه بيشتر شامل فرصت هاي شغلي ، خدماتي هستند. افزايش توليدات صنايع دستي و فروش آنها، گسترش خدمات هتلداري و حمل و نقل، افزايش تقاضاي گردشگران براي كالاها و خدمات، ايجاد فروشگاه هاي عرضه ي مايحتاج عمومي و... باعث به وجود آمدن مشاغل جديد مي شود كه در پايآن، از نرخ بيكاري و تعداد مهاجر ت از شهرهای کوچک به شهرها كاسته شده و نيروي كار مازاد بخش كشاورزي و دامداري به بخش خدمات انتقال مي يابد. صنعت گردشگري به گونه اي است كه مي تواند نيروي كار غيرماهر (كارگران ساده) و ماهر رابه كار بگيرد و با رونق گردشگري هنری، درآمد خانوارهاي  شهرهای کوچک نيز افزايش يابد. گسترش گردشگري باعث روي آوردن مردم به فعاليت هاي سازنده و رونق اقتصادي و كاهش فقر مي شود كه گسترش خدمات اجتماعي و رشدسرمايه گذاري را در مناطق شهرهای کوچک در پي خواهد داشت.
 كارشناسان، اين جريان اقتصادي پويا و فعال را به صادرات نامرئي تعبير كرده و تأكيد مي كنند كه عرضه ي توليدات شهرهای کوچک اعم از مواد خوراكي و صنايع دستي به گردشگران وهمچنين عرض هي خدمات متنوع، به اقتصاد معيشتي آنان كمك مي كند. همچنين رونق گردشگري هنری شهرهای کوچک باعث ايجادانگيزه براي تقويت استعدادهاي نهفته ي محلّي و نهادهاي مردمي و حفظ اماكن فرهنگي و طبيعي در اين مناطق مي شود. بنابراين، گردشگري هنری با ايجاد تقاضاهاي جديد، موجب به وجود آمدن فرصت هاي جديد شغلي، ارتقاي سطح درآمدخانوار، تعامل فرهنگ ها، افزايش سطح آگاهي ها، تغيير در ساختارهاي موجود و ايجاد زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي توسعه ي فعاليت هاي مختلف شده است، همچنين تحرّك و پويايي را در جوامع شهرهای کوچک ايجاد كرده و زمينه رابرای افزايش سرمايه گذاري، ايجاد بنگاه هاي مختلف اقتصادي، به ويژه براي كسب وكارهاي كوچك و متوسط تحريك كارآفرينان و توسعه ي كارآفريني فراهم مي كند.
 بيشتر صاحب نظران ، كارآفريني را نيروي اصلي توسعه ياقتصادي شمرده كه با استفاده از تغيير و نوآوري، رشد توليد و خدمات را به وجود مي آورد. گردشگري يكي از بخش هاي اقتصادي است كه به درجه ي بالايي از مشاركت بخش كارآفريني نياز دارد. براي پاسخ گويي به تقاضاي روزافزون و نيازهاي مختلف گردشگري، به تنوع خدمات و محصولات توريستي نيازمنديم.
براي توسعه كارآفريني ما به محيط حمايتي و مناسب و محيط انگيزشي كارآفرينانه نيازمنديم. رونق گردشگري هنری در شهرهای کوچک مي تواند در شكل گيري محيط حمايتي و همچنين ايجاد زيرساخت هاي اوليه و... كمك كند و اين امرمي تواند، درنهايت منجر به توسعه ي كارآفريني شود. بنابراين مي توان گفت كه با رونق گردشگري هنری، يك محيط انگيزشي و حمايتي براي كارآفرينان بالقوه و بالفعل فراهم مي شود . 
[کد خبر:AJ20039]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

دنج ترین هتل حبابی دنیا/تصاویر

دنج ترین هتل حبابی دنیا/تصاویر

دنج ترین هتل حبابی دنیا

مرغابی های دریاچه خلیج فارس تهران/تصاویر

مرغابی های دریاچه خلیج فارس تهران/تصاویر

مرغابی های دریاچه خلیج فارس تهران

جدیدترین مطالب