به گزارش «آینه جم»؛پساب های شهری و صنعتی به خلیج فارس وارد می شودو این کار یک معضل زیست محیطی است و باعث به خطر افتادنخلیج فارس می شود در ادامه عکس های پساب های شهریو ورود فاضلاب به خلیج فارس را مشاهده کنید.

ورود فاضلاب به خلیج فارس

پساب‌های شهری و صنعتی، حیات خلیج فارس را به خطر انداخته است.ورود پساب از طریق خورها به دریا به یک معضل زیست‌محیطی در بندرعباس و حاشیه خلیج فارس تبدیل‌شده است.درباره اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب بیشتر بدانید

با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه هااز سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کندبا گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع همگان هر روز انواعبیشتری از آلودگی محیط زیست آدمیان و حیوانات را ناسالم تر و زندگی آنها را در معرشخطر جدی قرار می دهد چرا که منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر بودهاین منابع محدود دارای ارزش اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است .

ورود فاضلاب به خلیج فارس

به خطر افتادن حیات خلیج فارس

فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و لذا بایستی آنها را جمع آوری و از شهرها بیرون آوردهنخست آنها را پالایش و تصفیه نموده و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید علاوه بر این موضوع کاربرددوباره فاضلاب ها به علت نیاز روز افزون به آب روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

باید یاد آور شد که کاربرد فاضلاب های تصفیه شده برای مصرفهای آشامیدنی به علت اقتصادیو روانی هنوز در جهان جنبه گسترده و عملی به خود نگرفته است در صورتی که استفاده دوبارهاز فاضلاب های تصفیه شده و فرستادن آن در شبکه شهری برای آبیاری فضاهای سبز و مصرف هایصنعتی از سال ۱۹۲۸ در آریزونای امریکا شروع و روز به روز در نقاط بیشتری از جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

ورود فاضلاب به خلیج فارس

ورود پساب های شهری به خلیج فارس

هدف از تصفیه فاضلاب ها

الف ) تأمین شرایط بهداشتی بهتر برای زندگی مردم : فاضلابهای شهری همیشه دارای میکروب هایگوناگون می باشند که فسمتی از آنها را میکروب های بیماری زا تشکیل می دهند که بر اثر تماس انسانبا این منابع خطر گسترش این بیماری ها بین مردم به وجود می آید .

ب ) پاک نگه داشتن محیط زیست : وارد نمودن فاضلابهای تصفیه نشده به محیط زیست موجب آلودگیمحیط زیست شده علاوه بر این مناظر زشت ، بوهای ناخوشایند و سرانجام تولید حشرات بخصوص مگسو پشه را به همراه دارد این حشرات خود وسیله ای برای جا به جا شدن میکروب های بیماری زا و آلوده شدن محیط زیست می باشند .

ورود فاضلاب به خلیج فارس

پساب های شهری

ج ) بازیابی فاضلاب : با توجه به اینکه فاضلاب ها دارای نمکهای معدنی کمتر از آب دریاها می باشندو در واقع آبهای شیرین آلوده می باشند بنابراین با تصفیه آنها جهت آبیاری کشاورزی به مراتب ارزان تراز شیرین سازی آب دریاهای شور می باشند هم چنین به علت وجود مواد کودی در فاضلاب تصفیهشده می تواند منبع غذایی خوبی برای گیاهان و تقویت زمین کشت زارها باشند .

ورود فاضلاب به خلیج فارس

عکس ورود فاضلاب به خلیج فارس

عصر ایران و تصفیه فاضلاب آب نیک پویان البرز

[کد خبر:AJ24724]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب