عکس: حسین استوار

در این مرحله نخل‌داران استان بوشهر برگ‌های پایینی را کوتاه و در دُم برگ آن فرورفتگی ایجاد می کنند که به آن " آرایش خوشه یا کنه" می گویند. خوشه ها به سمت این دُم برگ پایین آورده می‌شوند و با یکی از خوشه‌ها به دور کنه گره می‌زنند. این کار باعث مرتب شدن خوشه ها می شود و بر اثر باد شدید شاخه ی اصلی خوشه ها شکسته نمی شود و برداشت محصول را آسان می کند ، یکی از مهمترین مراحل قبل از بدست آمدن خرما است که اواخر اردیبهشت ماه آغاز و تا ابتدای تیرماه نیز ادامه دارد این میوه نرسیده و سبز رنگ که به آن (پهک) گفته می شود خوراک بسیار خوبی برای احشام است.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446753858754_75535_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446759639882_83056_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446765577414_21944_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446771358673_85807_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446777139924_80712_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446735264789_11092_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446782765049_89283_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446789796225_86539_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446797462403_10338_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446745108561_59841_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446804372932_99177_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446811247979_16748_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446817498169_56222_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446824216728_88006_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446830623053_96278_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446837498161_43367_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446844841769_17990_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446851776478_57554_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446858807741_47555_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446865057598_38019_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446871620090_96209_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446878338990_88061_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446884432632_40864_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446892882185_96896_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446902101059_44129_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446910851076_49767_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446918663469_63377_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446926488104_90237_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446933363294_93895_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446940550699_92214_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446946488679_64118_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446951800727_12676_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446958050708_81612_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446963675718_25542_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446969297555_21826_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446974922909_50166_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446980860233_67405_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446986016837_35482_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446991954032_44690_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965446997735345_91836_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447003516714_23547_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447009454058_79312_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447015547802_29094_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447021329094_65815_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447027110329_76592_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447032422865_91305_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447038516659_62989_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/03/29/13980329000416636965447044141620_16644_PhotoT.jpg


 
[کد خبر:AJ28690]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب