عکاس: افسانه جعفری

 استان بوشهر در زمینه استانداردسازی کالا‌ با وجود فراوانی و گستردگی آزمایشگاه‌های فنی در سطح کشور زبانزد است و قطب آزمایشگاهی کشور محسوب می‌شود. برخی از آزمایشگاه‌های موردنیاز استاندارسازی در سطح کشور منحصرا فقط در استان بوشهر وجود دارد.

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908649_204.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908650_343.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908651_605.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908652_158.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908653_148.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908654_185.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908655_168.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908656_692.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908657_933.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908658_808.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908659_207.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908660_853.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908661_880.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908662_116.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908670_977.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908671_839.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908672_250.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908673_268.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908674_416.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908675_742.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908676_230.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908677_120.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908678_358.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908679_791.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908680_742.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908681_945.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/20/14908682_736.jpg
 
[کد خبر:AJ37063]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب