آینه جم/ معاوناقتصادیرئیسجمهوروهیئتهمراهازمجتمعشرکتپلیمرآریاساسولدرمنطقهویژهاقتصادیانرژیپارسدرعسلویهبازدیدکرد.

بهگزارشروابطعمومیشرکتپلیمرآریاساسول،محسنرضائیدرروزپنجشنبهمورخ۱۲آبان۱۴۰۱پسازشرکتدرجلسهکارگروه اقتصادی،اشتغالوسرمایه‌گذاریاستانبوشهر،دربازدیدازمجتمعشرکتپلیمرآریاساسولدرجریانروندتوسعهتجاربودانش موجوددراینپتروشیمیواجرایپروژهجدیداینشرکتقرارگرفت.

لازمبذکراست،شرکتپلیمرآریاساسولیکیازمعتبرترینتولیدکنندگانوصادرکنندگاناتیلنوانواعپلی‌اتیلنسبک،متوسطوسنگین درکشورباصادراتبیشاز۸۰درصدازمحصولاتپلیمریخودبهسایرکشورهادربازارهایجهانیاستودرنیمهنخستسال جاری،بیشاز۳۶۰میلیوندلارارزحاصلازصادراتمحصولاتخودرادرسامانهنیماعرضهکردهاست.

 

معاون رئیس جمهور از آریاساسول بازدید کردمعاون رئیس جمهور از آریاساسول بازدید کردمعاون رئیس جمهور از آریاساسول بازدید کردمعاون رئیس جمهور از آریاساسول بازدید کرد

[کد خبر:AJ40300]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب