کاس: رضا دریس - محمدامین درویش زاده

تابستان فصل برداشتِ رطب از نخلستان‌هاست و در شهر‌های بندرعباس و آبادان، به‌ عنوان دو قطب دارای اراضی کشاورزی و نخلستان‌های بزرگ هر ساله این آیین با شور و حال خاصی همراه می‌شود. به خرمای تازه و نورس رطب می‌گویند که رنگ آن تیره نشده است و در واقع محصول و بار نخل پیش از تبدیل به خرما، رطب نام دارد. 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652047_257.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652052_248.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652043_170.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652045_445.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652048_180.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652051_395.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652050_969.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652053_554.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652056_968.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652054_951.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652055_754.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652057_371.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652042_386.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652059_569.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652058_942.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652069_333.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652078_748.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652065_592.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652068_150.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652073_801.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652067_266.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652070_923.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652066_569.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652071_608.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652063_923.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652074_534.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652075_530.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652076_150.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652077_155.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652072_445.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652064_260.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652079_548.jpg
 
[کد خبر:AJ36754]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب