کاس: داوود بهگام

 چاه نسر روستایی با ۴۰۰ خانوار جمعیت از توابع نیشابور است. در سال‌های اخیر، خشکسالی اداره امور را در بهره‌وری از دامداری و کشاورزی برای چاه نسری‌ها دشوار ساخته بود. تبدیل انرژی خورشیدی در محور تولید برق به‌وسیله تکنولوژی سلول‌های خورشیدی و نصب پنل‌ها درروی بام خانه‌های روستا که باعث تحول اقتصادی در آبادی روستا شد نقطه عطف وضعیت ساکنین چاه نسر شده است. تاکنون ۳۱ نیروگاه خورشیدی کوچک بر روی پشت‌بام‌ها و حیاط خانه‌ها نصب‌شده. استقبال و آوازه این شغل به روستاهای هم‌جوار هم رسیده و باعث شده متقاضیان زیادی رو در صف انتظار نصب این پنل‌ها نگه دارد. «چاه نسر» در سال‌های اخیر به «روستای پاک» ملقب شده است. 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691767_880.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691747_121.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691744_753.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691750_237.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691756_787.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691766_247.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691755_328.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691758_549.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691757_116.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691760_436.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691759_238.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691761_435.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691762_173.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691763_684.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691764_315.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691768_160.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691753_651.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691765_993.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691770_367.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691781_296.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691786_112.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691783_294.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691784_845.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691785_983.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691788_761.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691790_446.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691792_110.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/18/14691793_785.jpg
[کد خبر:AJ36813]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب