مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ با حضور پرشور مردم در سراسر ایران برگزار شد.
 
 
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مرکزی
 
 
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /مازندران
 
 
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /شیراز
 
 
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /خوزستان
 
 
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
راهپیمایی 22 بهمن در ایران /البرز
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
 
 
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - بندرعباس
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در ارومیه
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
 راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
 راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
 راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
 راهپیمایی ۲۲ بهمن در بجنورد
 
 
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در قم
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در مشهد
 
 
راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۲ - تبریز
راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۲ - تبریز
راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۲ - تبریز
راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۲ - تبریز
راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۲ - تبریز
راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۲ - تبریز
 
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - کرمان
[کد خبر:AJ44615]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب