جدیدترین ها از استان بوشهر

ویژه ها

داغ قطر بر دل ما !

    آینه جم ؛ سجاد بهزادی- (دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی) قطر کشوری کوچک...

فرماندار بوشهر:اتاق خانم ها و آقایان در ادارات باید جدا باشد/ هر مدیری کوتاهی کند عزل می شود

      آینه جم : پس از اظهارات استاندار فارس که درباره حجاب کارمندان گفته بود...

اولین مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان بوشهر شناسایی شد

    آینه جم- کارشناس بیماری‌های واگیر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی...

روز قلم و کمی دلتنگی

    آینه جم/ سید مرتضی کراماتی:         در هر جامعه افرادی که...

انتصاب «سرپرست روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع» بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر

    آینه جم/ دکتر سعید گران پی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر در حکمی...

جلسه ​شورای مدیریت یکپارچه مسئولیت های اجتماعی منطقه ویژه پارس برگزار شد+عکس

    آینه جم/ جلسه شورای مدیریت یکپارچه مسئولیت های اجتماعی منطقه ویژه پارس ظهر...

اولین کشتی تقریحی بوشهر، امیدوار به ماندن + تصاویر

  آینه جم: حدود یکسال است که کشتی تفریحی کروز با ظرفیت 700 نفر در اسکله بندر بوشهر...

خرید از سایتهای نامعتبر و پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی، مهمترین دلایل افزایش کلاهبرداری ها

  آینه جم: رئیس پلیس فتا بوشهرگفت: روند شکل گیری کلاهبرداری های اینترنتی در سال...

تولد بچه لاک پشت‌ها در سواحل خلیج فارس+تصاویر

    آینه جم: زاد و ولد لاک‌پشت‌ها در نقاط مختلف ساحلی استان بوشهر هر ساله...

شاخص قیمت 28 قلم کالای خوردنی: روغن با ۲۴۷ درصد رکورد زد (+جدول قیمت ها)

    آینه جم/ طبق گزارش مرکز آمار در خرداد ماه 1401، روغن نباتی بیشترین افزایش...

وعده‌های جدید؛ روزنه‌های امید برای راه‌آهن بوشهر- شیراز/ تهاتر نفت فعال می‌شود

    آینه جم: ۱۵ سال از زمان آغاز پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز می‌گذرد ولی این...

ماجرای پول زور گرفتن داروخانه‌ها از مردم چیست؟/ابلاغ چراغ خاموش تعرفه‌های غیرقانونی!

      آینه جم : مجاز یا ممنوع بودن یا حتی منطقی یا غیر منطقی بودن «حق...

مدیر عامل پتروشیمی جم؛مانعی بزرگ برای زیاده خواهی عده ای معلوم الحال

    آینه جم؛ هفته گذشته دو رسانه محلی مرکز استان در یادداشت هایی، انتقادات به...

کوتاهی صنایع کنگان حتی در مدیریت فاضلاب کمپ‌های کارگری!

    آینه جم : تنفس صنعت، نفس‌های محیط زیست را به خودی خود به شماره...

مشارکت پتروشیمی جم در اجرای پروژه‌های کارآفرینانه و اشتغال‌زا/ سپرده گذاری در دو طرح بزرگ در استان بوشهر

      آینه جم -پتروشیمی جم و بانک کشاورزی در یک اقدام مشارکتی طرح‌های...

هشدار پلیس فتا بوشهر/فرزندان و نوه هایی که حساب پدران را خالی می کنند!

    آینه جم : برابر اعلام رئیس پلیس فتا بوشهر، برداشت اینترنتی از حسابهای...

00555.gif

IMG-20220501-WA0035.jpg

 

IMG-20220618-WA0025.jpg

 

IMG-20220512-WA0001.jpg

 

به ﮔﺰارش آینه جم به نقل از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻢ صنعتکاران، با حضور مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، از کارگران برتر شرکت جم صنعتکاران قدردانی شد.
 ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده مدیر عامل شرکت جم صنعتکاران در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺗﺮ سال ۱۴۰۰   به  ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ معظم انقلاب گفت: «دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ارزﺷـﯽ اﺳـﺖ و از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎم ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در آﯾﺎت، رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.»  
وی اﻓﺰود: اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﺟﺰ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﯾﺴـﺘﻪ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.  ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را دارم ﮐﻪ در ﺷــﺮﮐﺖ ﺟﻢ صنعتکاران، ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﺷﻢ.  و ﻃﯽ دوﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در این ﺷـﺮﮐﺖ ، ﺑﺎ درک اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﻘﺶ، ﺳـﻌﯽ ﺷـــﺪه ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی را در راﺳـــﺘـﺎی ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑـﺎران ﻋﺰﯾﺰﻣـﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﻮﺳـــﺎزی اﻗﻼم ﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﯽ، ﻫﻤﺴـﺎنﺳـﺎزی ﻣﺰاﯾﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺗﺮدد دو-دو و غیره، ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ این مهم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﺸﺪه اﺳﺖ.  همچنین در ادامه پروژه‌های بهبود، طرح تبدیل وضعیت پرسنل جم‌صنعت‌کاران از اواخر سال گذشته آغاز شد که تا مرحله آزمون پیش رفته و ان‌شالله با همراهی و حمایت مدیرعامل محترم پتروشیمی جم، مراحل بعدی این طرح نیز طی هفته‌های آینده نهایی و اجرا می شود.  پروژه توسعه رستوران مرکزی از دیگر پروژه های زیرساختی رفاهی است که به همّت همکاران تلاشگرمان در بخش پروژه‌های فنی و مهندسی جم‌صنعت‌کاران، پیشرفت خیلی خوب ۸۷ درصدی را دارد و ان‌شالله طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
وی تصریح کرد: مراسم امروز برای تقدیر از تعدادی از همکاران ما برنامه‌ریزی شده است که بر اساس نظر روسای واحدها و معیارهایی که در واحد اداری مشخص شده انتخاب شده‌اند.
مدیرعامل شرکت جم‌ صنعتکاران ضمن گرامیداشت یاد همکاران درگذشته این شرکت گفت: بنده به نوبه خودم از تمامی پرسنل شرکت جم و جم‌صنعتکاران تقدیر می‌کنم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما دارم.

IMG-20220512-WA0002.jpg

 
[کد خبر:AJ38834]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه