عکاس: افسانه جعفری

آینه جم: میلیارد‌ها ریال کالا و خودرو توقیفی در انبار‌های اموال تملیکی بوشهر در شرایط نامناسب دپو شده است. بعضی از این کالاها چند سال است که در انتظار تعیین تکلیف می‌باشند. 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118831_287.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118832_208.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118833_131.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118830_673.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118834_965.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118835_779.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118836_638.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118837_634.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118838_491.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118839_936.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118840_689.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118841_722.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118842_779.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118843_225.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118844_470.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118845_530.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118846_142.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118847_610.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118848_555.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118853_702.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118854_422.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118855_853.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118856_662.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118857_174.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118858_755.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118859_583.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118860_623.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118861_692.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118862_912.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118863_366.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118864_213.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118865_340.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118867_117.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118868_206.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/23/15118869_400.jpg
 
[کد خبر:AJ37378]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب