محمدرضاحیدرزادهدربازدیدازخیریهبهشترضا(عبایوسفاصلانیمدیرعاملاینخیریهدیداروگفتگوکرد.

بهگزارشروابطعمومیشرکتپلیمر آریاساسول،مدیرعاملشرکت  پلیمر آریاساسولدرراستایتعهدبهمسئولیت‌هایاجتماعیاین شرکت،طیبازدیدیازخیریهبهشتامامرضا(عبایوسفاصلانیمدیرعاملاینموسسهخیریهدیداروگفتگوکرد.

موسسهخیریهبهشتامامرضا(ع) سازمانیمردمیاستکهتلاشمی‌کندباانگیزهکمکبهایتامورعایتاصلعزتنفس،زندگی در خورشأنومنزلتاینکودکانرافراهمنماید

گفتنیاستاینموسسهباایجادشرایطمناسبمشابهمنزلازکودکانمعلولفاقدسرپرستنگهداریمی‌کندوعلاوهبراین،زمینه نگهداریازکودکاننیازمندخدماتدرخانوادهرانیزتامینمی‌نماید

موسسهخیریهبهشتامامرضا (عبانگهداریاز۱۵۰کودکو۱۵۰ سالمندبیماررهاشدهدر۴مرکزدرسطحشهرتهرانوحمایت از۳۰کودکدرخانواده،یکیازبزرگترینمراکزنگهداریازکودکانبی‌سرپرستدرکشورمی‌باشد.

لازمبذکراستکهشرکتپلیمرآریاساسولیکیازپیشروترینصنایعکشوردرحوزهمسئولیت‌هایاجتماعیوحفاظتوحمایتازمحیطزیستاستکهطیسالیاناخیرباصرفهزینه‌هایقابلتوجهوانجاماقداماتمنحصربهفردومتمایزدرراستایتوسعهپایدار گام‌هایموثریبرداشتهودرپنجمیناجلاسسراسریمسئولیت‌پذیریاجتماعیوفرهنگسازمانیبارویکرداعطایجایزهملیهاتفکهشهریورماهسالجاریبرگزارشد نیز حائزرتبهاولدرحوزهمسئولیت‌هایاجتماعیدرکشورشد.

مدیرعامل آریاساسول از خیریه بهشت امام رضا(ع) بازدید کردمدیرعامل آریاساسول از خیریه بهشت امام رضا(ع) بازدید کردمدیرعامل آریاساسول از خیریه بهشت امام رضا(ع) بازدید کردمدیرعامل آریاساسول از خیریه بهشت امام رضا(ع) بازدید کردمدیرعامل آریاساسول از خیریه بهشت امام رضا(ع) بازدید کرد

[کد خبر:AJ40302]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب